получая  животное из нашего питомника, с приобретением прав на племенную работу с этим животным или без таких права,  вы соглашаетесь и полностью принимаете следующие условия договора публичной оферты.

Условия данного договора публичной оферты опубликованы на открытой для публичного просмотра странице.

1) Kociak uważa się za zarezerwowanego wyłącznie po wpłaceniu zadatku w wysokości 50% jego wartości umownej lub pełnej kwoty wpłaty, z czego 50% stanowi zadatek bezzwrotny, chyba że w formie pisemnej uzgodniono dodatkowo inaczej.
Kaucja nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach i stanowi rekompensatę za utrzymanie kociaka, stracony czas na reklamę oraz możliwość sprzedaży kociaka.
Wpłata kaucji lub pełnej kwoty, z której 50% jest kaucją bezzwrotną, chyba że dodatkowo uzgodniono inaczej w jakiejkolwiek formie pisemnej, jest pełną zgodą ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, akceptacją tych warunków, niezależnie od tego, czy Hodowca Właściciela osobiście zapoznał Właściciela z niniejszą umową, zapoznanie się z niniejszą umową nie jest obowiązkiem hodowcy, ponieważ niniejsza umowa jest publicznie dostępna do wglądu.
Umowa wchodzi w życie z chwilą wpłynięcia środków na konto Hodowcy w dowolnej dogodnej dla obu stron formie.
Wszelkie umowy ustne tracą ważność z chwilą wejścia w życie niniejszej umowy.
W przypadku odmowy zakupu kociaka z jakiejkolwiek przyczyny, ze strony Właściciela, kwota zadatku nie podlega zwrotowi i stanowi dobrowolny wkład na rzecz hodowli Caprice Cleopatra, stanowiący rekompensatę za utrzymanie kociaka, stracony czas na reklamę i straconą okazję do terminowej sprzedaży kociaka. Jeżeli umowna kwota kosztu kociaka została wpłacona w całości, saldo płatności, pomniejszone o zadatek w postaci 50% kwoty umownej, o ile nie uzgodniono inaczej w jakiejkolwiek formie pisemnej, zostanie zwrócone Właścicielowi po odsprzedaży kociaka, w przypadku, gdy nieudany Właściciel nie naruszy warunków niniejszej umowy, wszelkie prowizje i opłaty za przelew środków, przewalutowanie i inne płatności ponosi Właściciel.
Właściciel potwierdza, że ​​otrzymał od Hodowcy wszelkie niezbędne porady dotyczące utrzymania i adaptacji kociaka i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania wszystkich zaleceń.
Kociak otrzymany z hodowli wraz z nabyciem praw do pracy hodowlanej z tym zwierzęciem opuszcza hodowlę w wieku nie wcześniejszym niż 4 miesiące.
Decyzja Właściciela o adopcji kociaka jest decyzją świadomą, wyważoną i dobrowolną, uwzględniającą interesy członków rodziny, sąsiadów, krewnych i innych zwierząt w domu i gwarantuje brak alergii u członków rodziny. Pojawienie się alergii nie jest powodem do powrotu zwierzęcia, ale może być uzgodnione z Hodowcą zgodnie z niniejszą umową. Właściciel przejmuje odpowiedzialność za adaptację powstałego kociaka w swoim domu (za radą i wsparciem hodowcy).
Hodowca przystępuje do przygotowania (wszelkie niezbędne szczepienia, środki zapobiegawcze, badania lekarskie, testy, testy itp.) zwierzęcia do przekazania Właścicielowi po pełnej zapłacie 100% kosztów umownych za zwierzę, nie później niż 10 dni przed terminem przewidywany termin wysyłki.
2) Hodowca nie gwarantuje całkowitej bezwłosości skóry kociaka, ponieważ sfinks ma tylko pozory braku sierści, a jego bezwłosość zależy od wielu czynników. Tło hormonalne, klimat, czynnik genetyczny – to wszystko wpływa na jakość owłosienia sfinksa i hodowca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z wiekiem na skórze kociaka pojawi się pokwitanie.
3) Hodowca nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakości zwierzęcia z winy Właściciela lub w nieprzewidzianych sytuacjach (wypadek, następstwa choroby, nieodpowiednia pielęgnacja, złe odżywianie itp.) Oceny jakości dokonuje się na miejscu czas przekazania zwierzęcia, który można nagrać na wideo, podpisany jest również protokół przekazania kociaka, który jest integralną częścią niniejszej umowy. Hodowca gwarantuje jakość kociaka w momencie przekazania zwierzęcia i nie daje żadnych gwarancji na przyszłość co do jego rozwoju, kariery wystawowej i jakości hodowlanej powstałego potomstwa.
4) W przypadku kociąt zakupionych z prawami hodowlanymi Hodowca zobowiązuje się, przed wysłaniem kociaka do nowego Właściciela, zdać testy na kociaku i zapoznać się z wynikami, a także przesłać oryginały w paczce z dokumentami nowemu Właścicielowi
dla wirusów oddechowych:
- ZAPALENIE NOSA NOSOWEGO,
-CHLAMYDIOZA,
-MYKOPLAZMOZA,
- KALIWIROZA,
-BORDETELLA
a także testy na szczególnie groźne śmiertelne choroby:
- FIP
- FIV
- FELV
W przypadku otrzymania pozytywnych testów na śmiertelne choroby, przed wysłaniem zwierzęcia Hodowca zobowiązuje się zaoferować zastępstwo na zwierzę odpowiedniej jakości.
Po opuszczeniu hodowli przez kociaka, roszczenia o pozytywne testy na obecność wirusów, w tym koronowirusa, nie są brane pod uwagę, jeśli nie było klinicznego obrazu choroby w momencie wysyłania kociaka, jak wskazano w akcie przeniesienia zwierzęcia. Zwierzęta z hodowli Caprice Cleopatra są szczepione wysokiej jakości importowaną, żywą szczepionką PUREVAX lub FELOCEL, kot zaszczepiony żywą szczepionką może wytworzyć średnie miana przeciwciał, które mogą być utrzymywane na tym poziomie do 4 lat.
Wszystkie zwierzęta przed wysyłką przechodzą pełen zakres badań, na życzenie Właściciela - podczas nagrywania wideo oraz przechodzą badanie kliniczne w państwowej przychodni weterynaryjnej, po wysłaniu zwierzęcia z żłobka Hodowca nie ponosi odpowiedzialności za przebyte choroby pochodzenia wirusowego, bakteryjnego lub innego i żadne roszczenia w przyszłych przyczynach zdrowotnych nie są akceptowane. Płatności za tę usługę dokonuje Właściciel lub Hodowca - na podstawie umowy według uznania Hodowcy, jeżeli Właściciel odmówi wykonania tej usługi, Hodowca nie ponosi odpowiedzialności i dalsze roszczenia zdrowotne nie są akceptowane.

Właściciel, przyjmując kociaka, rozumie, że otrzymuje żywą istotę, która może być narażona na zewnętrzne i wewnętrzne agresywne wpływy, rozumie, że wysoko urodzone zwierzęta nie mają silnej naturalnej odporności i nie mają 100% gwarancji pełnego zdrowia . Właściciel gwarantuje również przestrzeganie reżimu utrzymania, dwutygodniową kwarantannę po przybyciu zwierzęcia do domu, karmienie, rutynowe szczepienia, a także zapewnienie opieki medycznej weterynaryjnej w całości spoczywa na właścicielu, a nieprzestrzeganie tych norm może zaszkodzić zdrowie i życie kociaka, za które odpowiada Właściciel.
5) Wolimy, aby właściciele przyjechali i odebrali kociaka z hodowli osobiście, jeśli nie ma możliwości osobistego odbioru, wówczas możemy dostarczyć go na terenie Rosji drogą lotniczą w kabinie z naszym kurierem za dodatkową opłatą, w w tym przypadku gwarantujemy wysokiej jakości i bezpieczną dostawę zwierzęcia, można również skorzystać z usług zewnętrznych kurierów lub profesjonalnych przewoźników, jednak Hodowca nie ponosi odpowiedzialności za jakość transportu, ani za dostarczenie zwierząt kurierem i za konsekwencje związane z transportem. Odpowiedzialność Hodowcy kończy się z chwilą przekazania zwierzęcia Właścicielowi, profesjonalnym przewoźnikom lub kurierowi zewnętrznemu.
Hodowca nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub kradzież kociaka w transporcie.
Wysyłając zwierzę transportem towarowym lub kurierem zewnętrznym, Właściciel przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje spowodowane stresem i cechami fizjologicznymi kotów rasowych, zobowiązuje się do podjęcia działań w celu ich wyeliminowania, w razie potrzeby kierując się wskazówkami hodowcy.
6) Właściciel lub jeśli nie jest to możliwe dla Właściciela to przewoźnik zaufany przez Właściciela zbadał kociaka przed przyjęciem go do porodu, upewnił się, że kociak jest zdrowy wizualnie, skóra jest czysta, bez śladów kontuzje lub uszkodzenia, ogon nie jest złamany, prosty i elastyczny, bez zagnieceń i innych wad, uszy są czyste, oczy są przezroczyste, nie płyną, błony śluzowe oczu i ust są czyste, normalne różowe, odbyt jest czysty, nie podrażniony, bez objawów hemoroidów i innych niezdrowych objawów, kociak jest aktywny, wesoły Właściciel lub jeśli nie jest to możliwe osobiście to zaufany przez Właściciela przewoźnik potwierdza, że ​​kociak nie ma żadnych klinicznych objawów jakichkolwiek chorób, jest zadowolony z badania, jestem pewien, że w momencie przekazania kociaka jest wizualnie całkowicie klinicznie zdrowy, a w momencie przekazania kociaka do Hodowcy nie ma żadnych roszczeń na zdrowie kociąt, o których podpisuje zaświadczenie o przekazaniu kociaka.
7) W przypadku stwierdzenia u kociaka choroby genetycznej niezdatnej do życia, w ciągu 1 roku od daty otrzymania, po dostarczeniu przez Właściciela zdjęcia zwłok kociaka, protokołu z sekcji zwłok, protokołu z sekcji zwłok spisanego na dysk i odpowiednie dokumenty weterynaryjne (certyfikaty tylko kompetentnych specjalistów z wiodących klinik i laboratoriów, które posiadają oficjalne uznanie na poziomie międzynarodowym, których wybór uzgadniany jest z hodowcą), potwierdzające diagnozę, wymienić zwierzę na inne tej samej płci i jakość. Koszty związane z wymianą zwierzęcia pokrywa Właściciel.
8) Rodzice kociaka są przebadani i wolni od HCM.
Hodowca udziela gwarancji na wymianę zwierzęcia w przypadku pozytywnej diagnozy HCM w wieku 1 roku i 2 lat. Ale dopiero PRZED otrzymaniem pierwszych kociąt z tego zwierzęcia. Etiologia pierwotnych kardiomiopatii nie została do tej pory w pełni poznana. Choroba HCM u kotów jest złożoną chorobą, która może być spowodowana wieloma czynnikami. Możliwa patologia dziedziczna (jeśli HCM zostanie wykryta w wieku 1 roku), choroby wirusowe, mechanizmy autoimmunologiczne, zaburzenia biochemiczne i niedobory żywieniowe (na przykład: tauryna) mogą być zaangażowane w rozwój kardiomiopatii. W przypadku wykrycia HCM u kociaka w wieku 1 roku, Właściciel ma obowiązek powiadomić o tym Hodowca. Po 6 miesiącach przedstaw drugi test HCM (testy są akceptowane tylko przez licencjonowanych kardiologów z wiodących klinik, posiadających oficjalne uznanie na poziomie międzynarodowym, których wybór jest uzgadniany z Hodowca). W przypadku potwierdzenia diagnozy Właściciel wykonuje operację kastracji/sterylizacji zwierzęcia na własny koszt i w ciągu 1 roku otrzymuje w zamian inne zwierzę tej samej płci i jakości. Koszty związane z wymianą zwierzęcia pokrywa Właściciel.
9) Hodowca udziela gwarancji na reprodukcję:
- w przypadku, gdy po osiągnięciu wieku rozrodczego zwierzęcia zostanie stwierdzone, że nie jest ono zdolne do rozrodu z powodu nieprawidłowości genetycznie uwarunkowanych lub nabytych w okresie prenatalnym, po przedstawieniu przez Właściciela odpowiednich dokumentów weterynaryjnych (certyfikaty przyjmowane są wyłącznie od kompetentnych specjalistów z wiodących klinik i laboratoriów, które są oficjalnie uznane na poziomie międzynarodowym, których wybór jest uzgadniany z Hodowcą), potwierdzających diagnozę, po operacji sterylizacji/kastracji na koszt Właściciela, Hodowca zobowiązuje się do wymiany wadliwego zwierzęcia z innym o tej samej płci i jakości.
Niezdolność zwierzęcia do rozmnażania stwierdza specjalista ds. rozrodu w Ośrodku Rozrodu (certyfikaty przyjmowane są wyłącznie od kompetentnych specjalistów z wiodących klinik i laboratoriów, które są oficjalnie uznawane na szczeblu międzynarodowym, których wybór uzgadniany jest z Hodowca),
Testy reprodukcyjne obejmują:
- Badanie i wniosek specjalisty ds. rozrodu;
- Analiza cytologiczna wydzieliny z pochwy;
- USG układu moczowo-płciowego;
- Testy na obecność przewlekłych infekcji wirusowych (wirusowe niedobory odporności, białaczka wirusowa, zakaźne zapalenie otrzewnej, ureaplazmoza, chlamydia, mykoplazmoza, toksoplazmoza, kampylobakterioza);
- Spermogram dla kotów.
10) Właściciel zobowiązuje się nie zmieniać miejsca zamieszkania i pracy hodowlanej zwierzęcia wskazanego przed zakupem – kraj zamieszkania i pracy hodowlanej zwierzęcia nie powinien ulec zmianie bez uprzedniego uzgodnienia z Hodowca.
Po przyjeździe Właściciel zobowiązuje się do utrzymania zwierzęcia w kwarantannie przez co najmniej 2 tygodnie;
Zwierzę nie może być trzymane w niewygodnej klatce lub pomieszczeniu o wymiarach mniejszych niż 1,5m x 1m x 1m powierzchni osobistej. Zwierzę musi jeść produkty mięsne lub suchą karmę co najmniej klasy super premium (zgodnie z zaleceniami Hodowcy)
Zwierzę musi mieć dostęp do czystej wody pitnej. Surowo zabrania się brutalnego traktowania zwierzęcia, wyprowadzania go na ulicę i wykonywania operacji usunięcia pazurów! Zwierzę musi znajdować się pod opieką certyfikowanej kliniki weterynaryjnej lub wykwalifikowanego lekarza weterynarii.
Właściciel rozumie i zgadza się, że wszystkie zaszczepione koty, ponieważ są szczepione żywą szczepionką zawierającą żywe czynniki wirusowe w postaci osłabionej, są nosicielami wirusów kaliciwirusa, nieżytu nosa i tchawicy (opryszczki), chlamydii itp. Koty rasy Canadian Sphynx są pozyskiwane przez utrwaloną mutację, która powoduje brak sierści, przez co rasa nie posiada silnej naturalnej odporności. Zwierzę może odczuwać stres związany z poruszaniem się, zmianą otoczenia, co prowadzi do spadku odporności. Właściciel zobowiązuje się nie wysuwać wobec Hodowcy oświadczeń o zdrowiu zwierzęcia i w razie potrzeby udzielić zwierzęciu pomocy pod kierunkiem Hodowcy.
Właściciel rozumie i zgadza się, że w momencie transferu zwierzę jest klinicznie zdrowe, co potwierdza certyfikat weterynaryjny oraz certyfikat transferu podpisany przy odbiorze kociaka z hodowli.
Właściciel rozumie i zgadza się, że hodowca jest zainteresowany udziałem zwierzęcia w pracach hodowlanych w hodowli Właściciela, a Właściciel przy badaniu zwierzęcia, a jeśli nie jest to możliwe osobiście, to przewoźnik powierzony przez Właściciela, jako a także na podstawie analiz i badań klinicznych w państwowym weterynarii klinika przed wysłaniem upewniła się i zgadza, że ​​Hodowca podjął wszelkie niezbędne działania w celu utrzymania zdrowia zwierzęcia w hodowli Caprice Cleopatra.
Właściciel wyraża zgodę na to, że odpowiedzialność Hodowcy za zdrowie zwierzęcia kończy się w momencie przekazania zwierzęcia Właścicielowi, kurierowi lub innemu profesjonalnemu przewoźnikowi zewnętrznemu, a roszczenia Właściciela dotyczące zdrowia zwierzęcia od tego momentu nie będą przyjmowane, w tym m.in. w przypadku choroby zwierzęcia w okresie kwarantanny.
W przypadku pytań Właściciel zobowiązuje się do uzyskania wyjaśnień od Hodowcy i stosowania się do jego zaleceń;
- w przypadku jakichkolwiek problemów ze zwierzęciem, które mogłyby następnie doprowadzić do sporu między stronami, należy w pierwszej kolejności poinformować o tym Hodowca.
Na życzenie Hodowcy Właściciel zobowiązany jest dostarczyć film przedstawiający zwierzę. Oraz wsparcie wideo (w celu identyfikacji zwierzęcia) w klinikach podczas badań, jeśli Hodowca nie może być obecny na badaniu osobiście;
- nigdy nie wykorzystuj niesprawdzonych informacji z niekompetentnych źródeł (Internet, innych hodowców rasy, osób, które się za takich uważają itp.) w celu zapewnienia opieki weterynaryjnej lub wyboru programu utrzymywania i/lub żywienia konkretnego zwierzęcia. Informacje te zostaną przekazane w całości przez hodowcę, zgodnie z potrzebami właściciela.
Jeżeli Właściciel nie zastosuje się do zaleceń Hodowcy, ten ostatni nie ponosi odpowiedzialności za szkody i konsekwencje wyrządzone zwierzęciu.
11) Właściciel ma prawo zwrócić zwierzę Hodowcy w każdym czasie od momentu jego otrzymania z umową przedwstępną o fakcie i terminie zwrotu, ale bez otrzymania kwoty uprzednio wpłaconej za przeniesienie praw użytkowania hodowlanego tego zwierzęcia i bez rekompensaty za jego utrzymanie.
12) Opłata za umowę przeniesienia praw do użytkowania hodowlanego zwierzęcia z hodowli Caprice Cleopatra nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach. Istnieje możliwość zamiany zwierzęcia, jeżeli Właściciel wypełni pkt 7, 8, 9,10.
13) Wszelkie opłaty związane z przelewem pieniędzy, dostawą zwierząt ze żłobka do domu Właściciela, zakupem kontenera do transportu, formalnościami i innymi niezbędnymi, Właściciel dodatkowo płaci. Również w przypadku wymiany zwierzęcia (w sytuacji spornej) koszty związane ze zwrotem zwierzęcia i odbiorem nowego zwierzęcia pokrywa Właściciel.
Koszty przesyłki zawsze pokrywa Właściciel.
14) Warunki przeniesienia praw do użytkowania hodowlanego na zwierzę:
Zapisy te wynikają z wysokiej wartości hodowlanej przekazywanego zwierzęcia.
Umowa przeniesienia praw do użytkowania hodowlanego na zwierzę z hodowli Caprice Cleopatra jest mieszana i zawiera warunki umowy przeniesienia zwierzęcia, uregulowane w Rozdziale 30 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej oraz warunki umowa przeniesienia wyłącznego prawa do użytkowania zwierzęcia hodowlanego, która zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej (stosowanie prawa cywilnego na zasadzie analogii) jest regulowana przez art. 7 ustawy federalnej „O hodowli inwentarz żywy”, zgodnie z którym wykorzystanie produktów hodowlanych (materiału) jako przedmiotu praw wyłącznych (własności intelektualnej) jest dozwolone w sposób przewidziany przez prawo.
Właściciel otrzymuje prawo użytkowania hodowlanego zwierzęcia z hodowli Caprice Cleopatra z ograniczeniami określonymi w warunkach umowy (punkty 15, 16, 17, 18). Z chwilą zakończenia prac hodowlanych oraz po dostarczeniu do hodowli Caprice Cleopatra zdjęcia kastracji/sterylizacji na adres e-mail: sphynx6060080@yandex.ru, zwierzę staje się PEŁNĄ WŁASNOŚCIĄ Właściciela i ważności niniejszej umowy, zarówno w zakresie przeniesienia prawa do użytkowania hodowlanego, a transfer zwierzęcia zostaje zakończony. Przeniesienie praw do użytkowania hodowlanego na zwierzę z hodowli Caprice Cleopatra nie ma na celu uzyskania korzyści handlowych ze strony Hodowcy. Celem przeniesienia praw użytkowania hodowlanego jest dalsza praca hodowlana ww. zwierzęcia w hodowli Właściciela.
Naruszenie któregokolwiek z ograniczeń określonych w warunkach niniejszej umowy narusza prawa Hodowcy i szkodzi hodowli Caprice Cleopatra, która przewiduje kary.

15) Zwierzę przez całe życie będzie nosiło przydomek hodowlany Caprice Cleopatra, co musi być odzwierciedlone we wszelkich dokumentach i rejestracjach. Używając zdjęcia zwierzęcia jako jakiejkolwiek reklamy, należy podać pełne imię zwierzęcia z prefiksem hodowli Caprice Cleopatra. Właściciel zobowiązuje się do zamieszczenia na swojej stronie internetowej zdjęcia zwierzęcia z pełnym imieniem i prefiksem hodowli Caprice Cleopatra nie później niż do pierwszego krycia dibo 90 dni od daty odbioru zwierzęcia.
W przypadku naruszenia tej klauzuli umowy Właściciel zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości umowy z tytułu prawa użytkowania hodowlanego zwierzęcia uzyskanego w hodowli Caprice Cleopatra, za każde stwierdzonego przypadku takiego naruszenia, wpłaty zobowiązuje się dokonać nie później niż 1 miesiąc od dnia wykrycia naruszenia lub wniesienia roszczenia od Hodowcy, dokonać wpłaty w imieniu właściciela i kierownika hodowli Kurganskaya Olesya Vasilievna, roszczenie można złożyć w dowolnej formie: SMS, wiadomość do dowolnego posłańca, e-mail itp.
16) To zwierzę zostało przekazane Właścicielowi do prac hodowlanych w zamkniętym rodzaju żłobka prywatnego wyłącznie do użytku osobistego. Właściciel zobowiązuje się NIE otwierać kota pozyskanego z hodowli Caprice Cleopatra do użytku publicznego oraz NIE zapewniać kojarzeń z innymi kotami z hodowli osób trzecich, hodowli współwłaścicieli lub jakimkolwiek innym zwierzęciem nie będącym wyłączną własnością Właściciela.
Właściciel zobowiązuje się do krycia z zakupionym kotem wyłącznie kotów bezpośrednio do niego należących (nabytych i należących do Właściciela lub urodzonych w hodowli Właściciela), mieszkających z Właścicielem (kojarzenia z kotami mieszkającymi u krewnych, znajomych, znajomych i wszelkich innych obcych które nie są właścicielami hodowli Właściciela jest niedozwolone).
W przypadku naruszenia tej klauzuli umowy Właściciel zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 250% wartości umowy z tytułu prawa użytkowania hodowlanego zwierzęcia uzyskanego w hodowli Caprice Cleopatra, za każde stwierdzonego przypadku takiego naruszenia, wpłaty zobowiązuje się dokonać nie później niż 1 miesiąc od dnia wykrycia naruszenia lub wniesienia roszczenia od Hodowcy, dokonać wpłaty w imieniu właściciela i kierownika hodowli Kurganskaya Olesya Vasilievna, roszczenie można złożyć w dowolnej formie: SMS, wiadomość do dowolnego posłańca, e-mail itp. W przypadku niewywiązania się przez Właściciela ze zobowiązań Hodowca zastrzega sobie prawo do cofnięcia i anulowania rodowodu zwierzęcia oraz zaprzestania jego działalności hodowlanej.
17) Właściciel zobowiązuje się nie sprzedawać, darować, przekazywać, w inny sposób zbywać kociąt od producenta otrzymanych w hodowli Caprice Cleopatra do Rosji i WSZYSTKICH byłych republik ZSRR i WNP do pracy hodowlanej. Istnieje możliwość sprzedaży kastracji (operacja kastracji/sterylizacji wykonywana jest przez Właściciela przed przekazaniem kociaka nowemu właścicielowi), jako zwierzęta domowe, do dowolnego regionu bez ograniczeń, z obowiązkową adnotacją w dokumentach "NIE DO HODOWLI"
W przypadku posiadania przez Właściciela pary zwierząt heteroseksualnych z hodowli Caprice Cleopatra, Właściciel zobowiązuje się nie sprzedawać, nie oddawać, nie przekazywać, nie zrażać w żaden inny sposób kociąt tej pary producentów posiadających prawa hodowlane. Istnieje możliwość pozostawienia kociaka w hodowli jako producenta. Istnieje możliwość sprzedaży kastracji (operacja kastracji/sterylizacji wykonywana jest przez Właściciela przed przekazaniem kociaka nowemu nabywcy), jako zwierzęta domowe, do dowolnego regionu bez ograniczeń, z obowiązkową adnotacją w dokumentach "NIE DO HODOWLI". Właściciel zobowiązuje się do niesprzedawania dzieci pozostawionych w hodowli kociąt, urodzonych z pary heteroseksualnych zwierząt zakupionych w hodowli Caprice Cleopatra, z prawami do pracy hodowlanej na terenie Rosji i WSZYSTKICH byłych republik ZSRR i WNP. Istnieje możliwość sprzedaży kastracji (operacja kastracji/sterylizacji wykonywana jest przez Właściciela przed przekazaniem kociaka nowemu nabywcy), jako zwierzęta domowe, do dowolnego regionu bez ograniczeń, z obowiązkową adnotacją w dokumentach "NIE DO HODOWLI".

W przypadku naruszenia tej klauzuli umowy Właściciel zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 250% wartości umowy z tytułu prawa użytkowania hodowlanego zwierzęcia uzyskanego w hodowli Caprice Cleopatra, za każde stwierdzonego przypadku takiego naruszenia, wpłaty zobowiązuje się dokonać nie później niż 1 miesiąc od dnia wykrycia naruszenia lub wniesienia roszczenia od Hodowcy, dokonać wpłaty w imieniu właściciela i kierownika hodowli Kurganskaya Olesya Vasilievna, roszczenie można złożyć w dowolnej formie: SMS, wiadomość do dowolnego posłańca, e-mail itp. W przypadku niewywiązania się przez Właściciela ze zobowiązań Hodowca zastrzega sobie prawo do cofnięcia i anulowania rodowodu zwierzęcia oraz zaprzestania jego działalności hodowlanej.
18) Właściciel rozumie i zgadza się, że prawa do pracy hodowlanej nie mogą być przeniesione na osoby trzecie!!! Właściciel zobowiązuje się do kastracji/sterylizacji reproduktora otrzymanego w hodowli Caprice Cleopatra po zakończeniu pracy hodowlanej.
Zdjęcie i raport medyczny z kastracji należy przesłać na e-mail: sphynx6060080@yandex.ru
W przypadku naruszenia tej klauzuli umowy Właściciel zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 250% wartości umowy z tytułu prawa użytkowania hodowlanego zwierzęcia uzyskanego w hodowli Caprice Cleopatra, za każde stwierdzonego przypadku takiego naruszenia, wpłaty zobowiązuje się dokonać nie później niż 1 miesiąc od dnia wykrycia naruszenia lub wniesienia roszczenia od Hodowcy, dokonać wpłaty w imieniu właściciela i kierownika hodowli Kurganskaya Olesya Vasilievna, roszczenie można złożyć w dowolnej formie: SMS, wiadomość do dowolnego posłańca, e-mail itp. W przypadku niewywiązania się przez Właściciela ze zobowiązań Hodowca zastrzega sobie prawo do cofnięcia i anulowania rodowodu zwierzęcia oraz zaprzestania jego działalności hodowlanej.
19) Niespełnienie przez Właściciela któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy zwalnia Hodowca z wszelkich zobowiązań i pociąga za sobą odpowiednie kary.
20) W przypadku konfliktu wszystkie kwestie rozwiązywane są poprzez znalezienie dogodnego dla obu stron kompromisu lub w sądzie.
W przypadku publicznego skandalu lub zniesławienia reputacji hodowli Kurganskaya Olesya Vasilievna i hodowli Caprice Cleopatra, w tym przekazywania wszelkich informacji związanych z działalnością hodowli lub informacji wewnętrznych, w tym dokumentów rodowodowych zwierząt, korespondencji osobistej i rozmów głosowych wobec osób trzecich hodowca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, w tym wymiany zwierzęcia i wszelkiego rodzaju rekompensaty lub zwrotu jakichkolwiek wpłat, kwoty wpłat będą liczone jako rekompensata za próbę zdyskredytowania reputacji hodowli i jego przywódcy oraz odszkodowanie za szkody moralne.
21) Właściciel jest ostrzegany iw pełni zgadza się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami hodowli Caprice Cleopatra oraz „Ustawą o ochronie praw konsumentów” (ZATWIERDZONY Dekretem nr 55 Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 19 stycznia, 1998), zakupione zwierzęta nie podlegają wymianie i zwrotowi.